دادگستری فارس


سایت دادگستری فارس


وب سایت دادگستري كل استان فارس ، دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاههاي عمومي عهده دار انجام وظايف قانوني برابر مقررات آئين دادرسي كيفري است و در حال حاضر نسبت به تجديدنظر خواهي از آراء محاكم در موارد قانوني ايفاي وظيفه مي نمايد و دادگاه كيفري استان با يك شعبه در مركز استان فارس فعاليت مي نمايد .

دادگستري كل استان فارس در حال حاضر داراي 44 حوزه قضايي مي باشد . از مجموع 44 حوزه قضائي مذكور ، 19 حوزه دادگاه بخش و بقيه دادگستري است .

هر دادگستري مركب از دادسرا و دادگاه مي باشد دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاههاي عمومي عهده دار انجام وظايف قانوني برابر مقررات آئين دادرسي كيفري است . در مركز استان ، دادگاههاي تجديدنظر استان با 15 شعبه فعال تشكيل شده و نسبت به تجديدنظر خواهي از آراء محاكم در موارد قانوني ايفاي وظيفه مي نمايد و دادگاه كيفري استان با يك شعبه در مركز استان فعاليت مي نمايد . ه منظور تجديدنظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديدنظر به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رئيس و دو عضو مستشار تشكيل مي شود . جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشاء مي شود قطعي و لازم الاجرا خواهد بود

قانون شوراهاي حل اختلاف

نمایندگان مجلس شورای اسلامی 29 اردیبهشت ماه سال 87 با رای موافق 125 نماینده از كل 204 نماینده حاضر در مجلس، قانون شوراهای حل اختلاف و نهاد قاضی تحکیم را تصویب نمود كه در تاريخ 16/5/87 به تائيد شوراي ن طراحی وب سایت دادگستري شیراز گهبان رسيد اين قانون از تاريخ 23/6/87 لازم الاجرا است. قانون شوراهای حل اختلاف در هفت مبحث و 51 ماده تصویب شده است.


مبحث اول :مقررات عمومي
در ماده یک این قاطراحی پيشگيري قضايي وب سایت دادگستري كل استان فارس ، دادگاههاي تجديدنظر استان با 15 شعبه فعال تشكيل می دهد و نسبت به تجديدنظر خواهنون آمده است: به منظور حل اختلاف و صلح طراحی وب سایت قوه قضائيه شیراز و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، تحت نظارت قوه قضائیه و با شرایط مقرر در این واحدهاي قضايي قانون تشکیل می‌گردد.
در تبصره ای از ماده، تعیین محدوده فعالیت جغرافیایی شورا در هر حوزه قضایی به عهده رییس همان حوزه قضائی ذکر شده است.
در ماده دو نیز طراحی وب سایت دادگاه كيفري – قضات شیراز آمده است: رییس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.


مبحث دوم: ترکیب اعضاء و چگونگی انتخاب
ماده نتيجه پروده قضايي 3 ـ هر شورا دارای سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی‌البدل است و می‌تواند برای انجام وظایف خود دارای یک دفتر باشد که مسؤول آن توسط رییس طراحی وب سایت دادگاه انقلاب شیراز شورا پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی‌ربط وی صادر می‌شود.
ماده 4 ـ در هر حوزه قضایی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که دادگستري، كل استان فارس قاضی شورا نامیده می‌شوند مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه می‌نمایند. قاضی شورا می‌تواند همزمان عهده‌دار امور چند شورا باشد.
ماده 5 ـ قاضی شورا با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه از میان دادگاه تجديدنظر قضات شاغل منصوب خواهد شد و احکام انتصاب سایر اعضای شورا پس از احراز شرایط توسط رییس قوه قضاییه و یا شخصی که توسط ایشان تعیین می‌گردد، صادر می‌شود

مبحث سوم: دادگاه كيفري – قضایی – جرم – حل اختلاف شرایط عضویت
ماده 6 ـ اعضاء شورا باید متدین به دین مبین اسلام بوده و داوب سایت دادگستري كل استان فارس ، دادسراي عمومي و انقلاب در معيت دادگاههاي عمومي زندان – شوراي حل اختلاف عهده دار انجام وظايف قانوني برابر مقررات آئين دادرسي كيفري است و در حالي از آراء محاكم در موارد قانوني ايفاي وظيفه مي نمايد و دادگاه كيفري استان با يك حكم قصاص شعبه در مركز استان فعاليت مي نمايد .رای شرایط زیر باشند:
الف ـ تابعیت جمهوری اسلامی ایران
ب ـ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ولایت طراحی وب سایت شوراي حل اختلاف شیراز مطلقه فقیه
ج ـ حسن شهرت به امانت و دیانت و صحت عمل
د ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر یا روان‌گردان یا سکرآور
هـ ـ دارا بودن حداقل 35 سال تمام
و ـ جرائم اقتصادي دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت از خدمت
ز ـ دارا بودن مدرک کارشناسی جهت اعضاء شوراهای حل اختلاف شهر
ح ـ متأهل بودن
ط ـ سابقه سکونت در محل طراحی وب سایت دادگاه تجديدنظر شیراز شورا حداقل به مدت شش‌ماه و تداوم سکونت پس از عضویت
ی ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی
تبصره 1 ـ برای عضویت در شورا دارندگان دادرسي كيفري مدرک دانشگاهی یا حوزوی در رشته‌های حقوق قضایی یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی در اولویت هستند
تبصره 2 ـ برای عضویت در شوراهای مستقر در روستا، داشتن طراحی وب سایت دادگاه شیراز حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامی است
تبصره 3ـ رییس قوه قضاییه می‌تواند برای صلح و سازش در دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای دینی موضوع اصل سیزدهم 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای حل اختلاف خاص تشکیل دهد
اعضاء این شورا باید متدین به دین خود باشند
ماده 7 ـ قضات - به استثناء قضات شورا -، کارکنان دادگستری، وکلاء و مشاوران حقوقی و پرسنل نیروی انتظامی و اطلاعاتی تا زمانی که در سمتهای شغلی خود هستند حق عضویت در شورا را ندارند.


حاضر نسبت به تجديدنظر خواهي از آراء محاكم در موارد قانوني ايفاي وظيفه مي نمايد و دادگاه كيفري استان با يك شعبه در مركز استان فارس فعاليت مي نمايد .

وب سایت دادگستري، كل استان فارس, وب سایت دادگاه تجديدنظر, وب سایت دادگاه كيفري – قضایی – جرم – حل اختلاف, وب سایت زندان – شوراي حل اختلاف, وب سایت حكم قصاص, وب سایت نتيجه پروده قضايي, وب سایت جرائم اقتصادي, وب سایت واحدهاي قضايي, وب سایت دادرسي كيفري, وب سایت پيشگيري قضايي,به پشتوانه علم و دانش خود و بهره گیری از توانمندیهای افراد کارشناس ، هنرمندان در امر طراحی گرافیک و  افراد با تجربه ، با اعتقادی که به هدف خود داریم بهترین ها را برای شما می آفرینیم

دهه اخير جهان شاهد حضور فعال و پرفروغ رسانه اي نو و فراگير به نام اینترنت بوده است که حد و مرزها را در نوردیده و دروازه ای برای جهانی شدن در اختیار ما قرار داده است

مجموعه ما گروهی است که همیشه وهمیشه دو هدف بزرگ بهترین بودن و خلق بهترین را در سر می پرورانده است .به پشتوانه آرمانمان بهترین ها را برای بهترین ها می آفرینیم